AVÍS LEGAL

Aquest web ha estat creat per Poble Espanyol de Montjuïc Societat Anònima Unipersonal (d’ara endavant, PEMSAU).

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant PEMSAU o davant de tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat de la pàgina web
Denominació social: Poble Espanyol de Montjuïc Societat Anònima
CIF: A58283391
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona Volum 8.474, llibre 7.724 de la secció 2ª, full 1, pàgina 98.642.
Domicili social: Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 de Barcelona
Telèfon de contacte: +34 93 508 63 00
Adreça de correu electrònic: info@poble-espanyol.com

2. Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de PEMSAU o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a PEMSAU, que es a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de PEMSAU. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Condicions d’accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniquin a PEMSAU i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PEMSAU i a no emprar-los, per, entre d’altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme, o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzaré actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PEMSAU o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PEMSAU presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PEMSAU o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PEMSAU o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PEMSAU, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc web són propietat de PEMSAU, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre PEMSAU i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PEMSAU dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a PEMSAU. En qualsevol cas, el hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, tanmateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions i indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre PEMSAU, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

PEMSAU no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

PEMSAU exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions dels sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, PEMSAU no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Tanmateix, PEMSAU declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PEMSAU no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PEMSAU no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. Política de privacitat
D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 general de protecció de dades (GDRP); la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPD GDD, l’informem que:
Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens ho proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web d’altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i al Registre intern d’Activitats del tractament, del qual és responsable PEMSAU. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat.

PEMSAU es compromet a: no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, a no utilitzar aquestes dades per realitzar anàlisis de perfils (decisions individualitzades).

Tanmateix, PEMSAU cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la normativa indicada.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, portabilitat i oposició dirigint-se per escrit a: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC, S.A.U., Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic info@poble-espanyol.com identificant-se degudament i indicant de manera visible el concret dret que s’exerceix.
PEMSAU adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altres normatives aplicables. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

5.1. Política de privacitat i protecció de dades per a formularis de contacte
D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), consento que les dades facilitades al formulari siguin incorporades a un fitxer del que és titular PEMSAU amb la finalitat de:

-La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o pre-contracte realitzat per l’usuari mitjançant aquest web, telèfon, correu postal o correu electrònic.
-La gestió i control periòdic dels serveis oferts pels mitjans abans mencionats.
-L’enviament d’informació comercial sobre serveis i productes de PEMSAU, empreses del grup i filials pugessin oferir a l’usuari d’aquest web.

L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l’usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud.

L’usuari consent que les seves dades siguin cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a d’altres entitats pertanyents al grup d’empreses de PEMSAU, filials i participades, així com a d’altres persones físiques o jurídiques que, tanmateix, desenvolupen qualssevol de les referides activitats i amb les que les diverses entitats de les empreses mencionades anteriorment concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no alguna operació.

Així mateix, l’usuari declara haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a: POBLE ESPANYOL DE MONTJUIC, S.A.U., Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic info@poble-espanyol.com (RF. LOPD), identificant-me degudament.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb el que es disposa al Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la resta de normativa indicada.

6. Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. Actualització i modificació del web
PEMSAU es reserva el tret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho, incloent aquest Avís Legal.

8. Indicacions sobre aspecte tècnics
PEMSAU no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors dels equips informàtics, no imputables a PEMSAU; que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

9. Avís sobre la utilització de cookies
Consultar aquest enllaç.

10. Legislació i jurisdicció aplicable
En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a PEMSAU identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de PEMSAU, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten de manera voluntària.